HackМузыкант: Shahin Najafi
В альбоме: Sale Khoon
Длительность: 3:20
Жанр: Разное

Оригинал:

منو هک میکنی ها؟ آها
منو هک نکن
هک کنی حشری میشما
یه وقت یقه آقا رو میگیرم خطری میشما
پیش اومده سهواً که جای یقه بگیریم لب و
لب و یقه توفیری نیست تفریح عمو
اگه لبه یقه چرکی باشه افت داره
حتی مثل یقه لب چرکیت مفت باشه
تو که یقه لبو گرفتن واست افت داره
برو لبی رو یقه که بات جفت باشه
میگی یقه آقا بستست و لب نمیده
آقا با یقه بازوبسته لق میزنه که
تو میدونی لب چفیه و بیضه آقا
برو آب بکش بعد قدقد کن دادا
میگی حرفام نیش داره میگیره پرتو
ادبی حرمتی خونواده اینجاست عمو
میگه لاپرده حرف بزن هنری باشه
مث شعر فلان استاد کمری باشه
داستان اینه که دیگه ما پرده رو زدیم
اخلاق مخلاق تعطیله سیدی
توهنوز گیجی و نگرفتی قصدمو
ریتم که داره میلرزونه پستونو
ممه ها میلرزه میلرزه کل دنیا
ولی ما یکی تو کار مغزیم جون آقا
اذا زلزله الارض زلزالها
ممه پمه رو بیخی مغزو بچسب آقا
همین ترانه به پا میکنه یه زلزله
مشکله میدونم فهمش واست مشکله

گفتم که می تونم شدید و سریع بترکونمت
کون لقت، می لرزونمت و ها ها می خونم
می دونم می سوزی و حکم قتلمو میپیچی
اما اگر بمیرم هم شعر و صدام می مونه پس موندگارم
منو هک می کنه و فکر می کنه آدمه واسم
صدتا مثل تورو می برم اونجایی که نباید
ببین این آدمای چرک و کثیف و بی اصل و نسب رو
شیطونه میگه فحش های ناموسی بهشون بدم
که این آدم دوزار و ده شاهیه کون نشسته
روضه خوان تریاکی که الان آقا شده
تو هم برام عظمایی؟ تو که شبیه قورباغه ای
تو و دور و بریات دو تا خایه منم نیستین
گفتم که می تونم شدید و سریع بترکونمت
کون لقت، می لرزونمت و ها ها می خونم
می دونم می سوزی و حکم قتلمو میپیچی
اما اگر بمیرم هم شعر و صدام می مونه پس موندگارم

جواب هر مشت تو یه مشت ترانه است
ببین مشت بیشتر اثر میکنه یا ترانه
وقتی شعرام خونه میکنن تو موبایلا
تدریس میشن حرفام واسه بچه ها
وقتی شعرامو میخونن جای کتاب دینی
دیگه سخت واسه این جماعت قصه بگی
وقتی خش صدام میشه یه خار تو چشمت
با شاهین کل کل نکن جون سیّد
که ما خاکیم خالص سر به راه
پیش همه جز بی مرامی مث شما
تو شکسته شدی و خودتم واقفی
یکم واسه خودت ارزش قائل شو آقا

Переведено:

Меню хак Да? АГА
Меню hack Нет,
Взломать Кенни. Роговой میشما
В Время ожерелье, Господа, есть Большая опасность میشما
Назад Ближайшие سهواً, что место Воротник <url> Губы и
Губы и ожерелье توفیری не Смешной дядя
Если Края воротника Гнойный OK падения Он
Даже Как воротник большой چرکیت Beyonce ОК
Что вставить Лабо поймать Ед капля Это
Перейти губы Имеет воротник, который Тайский пара ОК
Ты говоришь Ожерелье, Господа, bstst, и Ядро Не работает
Сэр, с Воротник بازوبسته jiggly Положить, что
Вы Вы знаете, большая چفیه и Яички, Сэр
Идти Вода день кудахтать сейчас Дада
Вы говорите Быть подоходного harfam кусаются Это было Пачка
Литературные Профанное Семья Здесь Дядя
Он говорит لاپرده письмо Хард -, арт -, ОК
Как Стихотворение флен, мастер Камри ОК
История Это что Другие наши жалюзи получил Мы гуляли
Этика مخلاق تعطیله Сиди
توهنوز Путают и نگرفتی قصدمو
Ритм Вот میلرزونه پستونو
Сиськи Загрузить میلرزه میلرزه итого Мир
Но мы Вы работаете مغزیم июня, сэр
Которые زلزله земле. زلزالها
Mnh پمه по بیخی مغزو بچسب Сэр
То же самое Тексты на ноги Это был Землетрясение
Проблема Я знаю, обработка vasat Проблема

Я сказал: Что может Интенсивный и быстрый بترکونمت
Задницу لقت. لرزونمت и upload Может Кровь
Может Я знаю, Сюзи и наказание قتلمو میپیچی
Но если Тексты песен и умереть вместе Саддам может Моне так موندگارم
Меню Рубить, и Я думаю, что آدمه Имя
صدتا, что Торо может пойти Где Не должно быть
См. Это Люди, и , Спуск Есть
Shytvnh Говорит: Я еще Честь им Я
Что это Адам دوزار и десять شاهیه, Сидит
Не Читатель تریاکی, что Теперь, Господа,
Вы Брэм عظمایی; Ke Как лягушка C
И круглые, и بریات двух шаров Я nystyn
Я сказал: Может Интенсивная и быстрая بترکونمت
Задницу لقت. لرزونمت и загрузить Пакет
Я знаю, Может Сьюзи и стоит قتلمو میپیچی
Но Если ты умрешь, слишком Тексты, Саддам может Моне так موندگارم

Ответ Друг Фистинг в Фистинг Песня
См. Кулак, тем больше эффект Было или Песня
Когда شعرام дома Некоторые из вас موبایلا
Преподавание Миссия сделана Для детей Загрузить
Когда شعرامو میخونن место Религиозные книги
Я Трудно Этот посещаемости История Беги
Когда Саддам был Кустарник для вас. Прицел
С Hawk Итого Итого Нет, Джун سیّد
Мы خاکیم Очистить голову Способ
Прежде чем все но , مرامی Как вы
Вы Разбиты, и Вы واقفی
Я Для вас ценность Сказал, Шо, Сэр


Опубликовать комментарий